ГОДИШНО ИЗБОРНО СОБРАНИЕ НА ИПА – РЕГИОН СТРУМИЦА

И З В Е С Т У В А Њ Е

Врз основа на член 16 а во врска со член 11 од Статутот на Меѓународното полициско здружение Оддел Македонија , Управниот одбор на Регион ИПА – Струмица свикува:

ГОДИШНО ИЗБОРНО СОБРАНИЕ НА ИПА – РЕГИОН СТРУМИЦА

СЕ ПОВИКУВААТ СИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ИПА – Регион СТРУМИЦА ДА ПРИСУСТВУВААТ И УЧЕСТВУВААТ НА СОБРАНИЕТО

Изборното собрание ќе се одржи на 26.05.2017 година со почеток во 18 часот во СВР Струмица со следниот дневен ред:

1.Избор на Претседател на ИПА – Регион Струмица ,

2.Избор на членови на Управен одбор на ИПА – Регион Струмица

3 Ивештај за работата на регионот Струмица во периодот 2012/2016,

4. Планирани активности и визии за периодот кој следува,

6.Разно.

Претседател на ИПА Регион Струмица

Марјан Наковски